Privacy Statement

Click here for the Privacy Statement ASC V20220728 English version!

1. Introductie

De Alphense Schaakclub (A.S.C.) (de “Vereniging“) is de beheerder van de website www.alphenseschaakclub.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de Vereniging persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de Vereniging.
De Vereniging zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Vereniging houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Waar van toepassing, geeft u toestemming voor het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring telkens wanneer u gebruikmaakt van de diensten van de Vereniging, dus adviseren we u dit document volledig door te lezen en contact met ons op te nemen als u vragen hebt.

2. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de Vereniging worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.
Persoonsgegevens worden door de Vereniging verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Vereniging ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende aanmeldformulier van de Vereniging, bij het inschrijven voor trainingen, competities en toernooien, soms bij het aanmaken van een account dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals: NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, telefoonnummers, e-mailadres en aanmelddatum lidmaatschap). Bijzondere persoonsgegevens in de zin van de AVG, worden niet verzameld.
Gegevens over betalingen worden door de Vereniging verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Vereniging ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld bij het betalen van de contributie en voor trainingen en toernooien. Deze gegevens bevatten zeer beperkte betalingsgegevens, zoals de datum van betaling en wijze van betaling.

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van de doelstellingen van de Vereniging, inclusief maar niet beperkt tot
  1. om contact met u te kunnen opnemen
  2. om u informatie te sturen
  3. het organiseren van schaakwedstrijden
  4. het bijhouden van uitslagen en standen
  5. het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden en schaaktoernooien
  6. om met u te communiceren over uw account indien van toepassing
 • het bijhouden van een ledenadministratie;
 • het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende regionale bond en de landelijke bond (“KNSB“).
Daarnaast verstrekt de Vereniging ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen aan de KNSB.
Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuws van de Vereniging, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in elke e-mail die de Vereniging verstuurt.

Geen commercieel gebruik

De Vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De Vereniging kan u, bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als wettelijk verplicht is.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De Vereniging neemt altijd passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, misbruik, ongewenste openbaarmaking of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Zo heeft een beperkt aantal medewerkers toegang tot de website van de Vereniging, is deze toegang beveiligd met een login-procedure, firewall en beveiligingssoftware, wordt de software regelmatig geupdate en wordt er regelmatig een back-up gemaakt van de gegevens.
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de secretaris van de Vereniging. In het geval dat de Vereniging ongeoorloofde toegang tot uw gegevens ontdekt, zal de Vereniging u onmiddellijk informeren en de bevoegde autoriteiten op de hoogte stellen indien dit wordt vereist door de wet.

6. Verwijzingen naar andere websites, producten en diensten van derden

De website van de Vereniging kan verwijzingen en/of advertenties naar websites, producten en diensten van andere organisaties of bedrijven bevatten. De Vereniging is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere organisaties of bedrijven. Deze
privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op gegevens die door de Vereniging zijn verzameld. De Vereniging raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende organisaties of bedrijven te raadplegen voordat u gebruik maakt van hun websites, producten of diensten.
De advertenties op de website van de Vereniging kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De Vereniging is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.
De Vereniging registreert en bewerkt ook persoonsgegevens op het verenigingsdeel van de Online Ledenadministratie van de KNSB (OLA), www.ola.schaakbond.nl. Een beperkt aantal medewerkers van de Vereniging heeft toegang tot deze website en deze toegang is beveiligd met een login-procedure.

7. Uw privacyrechten

U heeft de volgende rechten:

 • het recht om inzage in uw persoonsgegevens te vragen
 • het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen
 • het recht om overdracht van uw gegevens te vragen (Dat betekent dat u bij het secretariaat van de Vereniging een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die de Vereniging van u beschikt, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.)
 • het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens
 • het recht om de verwerking van uw gegevens op elk moment in te trekken indien deze gegevensverwerking berust op uw toestemming
 • het recht een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de nationale
  toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens

U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy-gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van de Vereniging. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord, in elk geval binnen 30 dagen.
Indien u een account heeft bij de Vereniging en uw account sluit dan heeft de Vereniging geen verplichting om deze gegevens van u te bewaren en kunnen we deze geheel of gedeeltelijk verwijderen zonder enige aansprakelijkheid. Mogelijk bewaart de Vereniging echter gegevens indien dit wordt vereist door de wet of voor legitieme doeleinden, zoals: accountherstel, audits van onze administratie of gebruikmaking van onze rechten en plichten uit hoofde van onze overeenkomsten.

8. Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van de Vereniging behoudt zich het recht voor om de verklaring van dit privacybeleid te wijzigen, bijvoorbeeld om gelijke tred te houden met nieuwe wettelijke voorschriften. De Vereniging verwacht dat de meeste van dergelijke veranderingen gering zullen zijn. Er kunnen echter gevallen zijn waarin wijzigingen in de privacyverklaring van meer betekenis zijn. In dergelijke gevallen zal de
Vereniging een prominente aankondiging van dergelijke wijzigingen doen voordat deze van kracht worden of u rechtstreeks een bericht sturen. Controleer zelf ook regelmatig deze privacyverklaring om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.
Als u na de ingangsdatum van de meest recente versie van de privacyverklaring gebruik blijft maken van de diensten van de Vereniging, betekent dit dat u akkoord gaat met de gewijzigde privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met de herziene privacyverklaring, maak dan geen gebruik meer van onze diensten en neem contact met ons op om enig account, dat u heeft aangemaakt, te sluiten.

9. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot deze verklaring van privacybeleid en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van de Vereniging.

Versie 20180821